Privacy policy

Autobedrijf U. de Jong hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons­gegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons­gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om metpersoons­gegevens. Autobedrijf U. de Jong houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich meedat wij in ieder geval:

 • Uw persoons­gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijnverstrekt, deze doelen en type persoons­gegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoons­gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaalnodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking vanuw persoons­gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiligingvan uw persoons­gegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoons­gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeringvan de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons­gegevens, u hierop willen wijzen endeze respecteren.

Als Autobedrijf U. de Jong zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons­gegevens.Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover ofcontact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoons­gegevens van Klanten of leveranciers

persoons­gegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf U. de Jong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoons­gegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf U. de Jong de volgende persoons­gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoons­gegevens worden door Autobedrijf U. de Jong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

Verwerking van persoons­gegevens van Nieuwsbrief abonnees

persoons­gegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autobedrijf U. de Jong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoons­gegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf U. de Jong de volgende persoons­gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonadres;
 • E-mailadres.

Uw persoons­gegevens worden door Autobedrijf U. de Jong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoons­gegevens van prospect, stakeholder- / lobby­contacten en / of geïnteresseerde

persoons­gegevens van prospect, stakeholder- / lobby­contacten en / of geïnteresseerde worden door Autobedrijf U. de Jong verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoons­gegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf U. de Jong de volgende persoons­gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonadres;
 • E-mailadres.

Uw persoons­gegevens worden door Autobedrijf U. de Jong opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoons­gegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons­gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoons­gegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoons­gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoons­gegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf U. de Jong bewaart persoons­gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons­gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Autobedrijf U. de Jong van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoons­gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons­gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoons­gegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons­gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aanvoornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoons­gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons­gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoons­gegevens, ditis de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!